آقایان محترم ، در رسوم ملی مردم دخالت نفرمایید!      🖋هادی سروش

آقایان محترم ، در رسوم ملی مردم دخالت نفرمایید! 🖋هادی سروش

🖋هادی سروش     🔴 رسانه در هفته گذشته به نقل از امام جمعه تهران نقل کردند که گفته است : “ما با نوروز مخالف نیستیم و نخواهیم بود. منتها نوروز اسلامی!”   🔺این قلم که بدون ادعا ، آشنای به فقه و کلام اسلامی است و سالها توفیق تحصیل و تدریس آن را در