مدیریت یکپارچه شهری

مدیریت یکپارچه شهری

آیت کاظم زاده هریس:گستردگی و پیچیدگی مسائل و مشکلات شهرها، رشد و توسعه شهرها و لزوم توجه بیش از پیش به موضوعاتی از قبیل حمل و نقل، ایمنی شهر و شهروندان، حفظ و احیای محیط زیست و فضاهای سبز، خدمات شهری، عمران، بهداشت و نظافت شهر و همچنین ایجاد و حفظ تأسیسات و زیرساخت های