ریل گذاری توسعه پایدار گیلان با امتداد خط ریلی و ایجاد کریدور شمال به جنوب و اتصال به اروپا

ریل گذاری توسعه پایدار گیلان با امتداد خط ریلی و ایجاد کریدور شمال به جنوب و اتصال به اروپا

سید شمس شفیعی، عضو شورای شهر رشت در یادداشتی خط راه آهن را تحولی در عرصه حمل و نقل دانست و وجوه تمایز آن نسبت به سایر مسیرها از جمله امنیت و هزینه قلیل، همچنان استفاده از این مسیر را برای دولت ها و تجار بخش خصوصی را مورد برسی قرار داد