مردم بندرانزلی همیالیانورد خود را به خاک سپردند

مردم بندرانزلی همیالیانورد خود را به خاک سپردند

آرش وار بر قله های بسیار ایستاده و پرچم ایران را برافراشته بود و این بار خود را برای صعودی دیگر به هیمالیا آماده می کرد . اما دریغ سرنوشت کمان زندگی از دست وی برگرفت و او را از یاران و همنوردانش جدا کرد. خبر تلخ بود «سینا متجدد» عضو تیم منتخب هیمالیانوری گیلان