سازمان بهزیستی پیشگام در حمایت از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده خانگی

سازمان بهزیستی پیشگام در حمایت از زنان در معرض خشونت و خشونت دیده خانگی

جارستان_زنان و دختران بعنوان نیمی از جمعیت جامعه ، از ارکان اصلی استواری و پایداری زندگی خانوادگی بوده و بدلیل جایگاه آنان در تربیت ، پرورش ، جامعه پذیری کودکان و نوجوانان و انتقال میراث فرهنگی به نسل آتی و نیز تامین آسایش و امنیت و آرامش خانواده نفشی بی بدیل در توسعه پایدار جامعه