♦سخنگوی دولت اصلاحات: بعد از سه ماه از شروع مسمومیت دانش آموزان اقای رییسی دستور داده اند فوری به مساله رسیدگی شود!!!!

♦سخنگوی دولت اصلاحات: بعد از سه ماه از شروع مسمومیت دانش آموزان اقای رییسی دستور داده اند فوری به مساله رسیدگی شود!!!!

♦عبدالله رمضان زاده،  سخنگوی دولت اصلاحات در صفحه شخصی خود با کنایه به ابراهیم رئیسی نوشت: بعد از سه ماه از شروع مسمومیت دانش آموزان آقای رییسی دستور داده اند فوری به مسأله رسیدگی شود!!!!

✍️ سخنگوی دولت اصلاحات: آقای رییسی! هیچ دشمن خارجی قادر نبود چنین ویرانگر کشور باشد

✍️ سخنگوی دولت اصلاحات: آقای رییسی! هیچ دشمن خارجی قادر نبود چنین ویرانگر کشور باشد

✍️ سخنگوی دولت اصلاحات: آقای رییسی! هیچ دشمن خارجی قادر نبود چنین ویرانگر کشور باشد ♦عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت سید محمد خاتمی در صفحه شخصی خود رئیس جمهور بیان کرد:  آقای رئیسی!  هیچ پشمن خارجی قادر نبود چنین ویرانگر کشور باشد