لوح بازی های سیاسی / سید محمد علوی

لوح بازی های سیاسی / سید محمد علوی

با دیدن خبر اهداء تقدیرنامه و لوح سپاس توسط ریاست محترم ستاد مرکزی دکتر روحانی در استان گیلان به فرماندار محترم شهرستان سیاهکل سوال اول اینگونه ایجاد می شود که آیا اهدای تقدیرنامه از طرف رئیس ستاد کاندیدایی به فرماندار که مجری بی طرف انتخابات است امری صحیح می باشد.