رفتارشناسی تاریخی یک مصاحبه شونده! خودویرانگری از نوع رمضانپوری

رفتارشناسی تاریخی یک مصاحبه شونده! خودویرانگری از نوع رمضانپوری

رفتارشناسی تاریخی یک مصاحبه شونده! خودویرانگری از نوع رمضانپوری ! جارستان /سرویس شهری: احمد رمضانپور سیاستمدار بزرگی نیست، اما آنگونه که خودش در حرفهایی که به قول خودش برای ثبت در تاریخ زده ، اذعان کرده ، در بزنگاههای سیاسی تصمیمات لحظه ای خاصی گرفته است و پله های ترقی مدیریتی و تشکیلاتی را بسیار