آیاخضردوست رفتنی شد؟

آیاخضردوست رفتنی شد؟

جارستان: شایعه جدی از تغییر مدیرعامل شرکت مخابرات استان گیلان حکایت میکند،رضا خضردوست که از سال ٩٢و با شروع فعالیت دولت تدبیر و امیدبه این سمت منصوب شده بود ظاهرا در آستانه تغییر قرارداد. پیگیری خبرنگار جارستان  از نزدیکان مدیرعامل فعلی حاکی از  احتمال تغییر قریب الوقوع خضردوست میدهد.ظاهرا ریشه این تغییر و تحول نشأت