مروری بر نظریه جابجایی مدیران و چرخش نخبگان (بخش سوم و پایانی)

مروری بر نظریه جابجایی مدیران و چرخش نخبگان (بخش سوم و پایانی)

جارستان: با توجه به مطالب پیش گفت در بخش های اول و دوم، در این بخش ویژگی های نظام های دولتی در نظام های مبتنی بر نظریه جابجایی مدیران دولتی را بررسی می کنیم. پیشاپیش این نکته خاطر نشان می گردد که در کشور ما نیز این نظریه جریان دارد ۱نظام سیاسیدر نظام سیاسی این