تصویب تعرفه عوارض و سایر خدمات شهرداری رشت برای سال۱۴۰۳ در شورا

تصویب تعرفه عوارض و سایر خدمات شهرداری رشت برای سال۱۴۰۳ در شورا

جارستان:  مدیر درآمدهای شهرداری با اشاره به مصوبه اعضای شورای اسلامی رشت مبنی بر اجرای قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها اظهار کرد: ۲۹ بهمن ماه جاری به استناد ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات