وزیر نیرو تشریح کرد؛نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلوگیری از بروز ناامنی در منطقه

وزیر نیرو تشریح کرد؛نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلوگیری از بروز ناامنی در منطقه

جارستان بخ نقل از ایسنا؛وزیر نیرو، با بیان اینکه تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران نمایانگر وجود زمینه ها و عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه با توسعه تجارت متقابل می توان از بروز ناامنی های بیشتر جلوگیری کرد. رضا اردکانیان در