۱۴۰۰ بیمه شده تامین اجتماعی گیلان در فروردین سالجاری غرامت ایام بیماری دریافت نمودند

۱۴۰۰ بیمه شده تامین اجتماعی گیلان در فروردین سالجاری غرامت ایام بیماری دریافت نمودند

جارستان؛تامین اجتماعی گیلان در اولین ماه سالجاری بیش از ۲۷ میلیارد تومان انواع تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان ارائه نمود . به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در فروردین ماه سالجاری بیش از ۲۷ میلیارد تومان انواع تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان تحت پوشش در استان ارائه شده