شکل گیری و تسلط نگاه مغایر با کارکردها و هویت تأمین اجتماعی در جامعه ، از چالش های این سازمان است .

شکل گیری و تسلط نگاه مغایر با کارکردها و هویت تأمین اجتماعی در جامعه ، از چالش های این سازمان است .

جارستان :با هدف گفتمان سازی و ایجاد شفافیت ، برداشت یکسان از مفاهیم ، مصادیق ، تعهدات و ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی ، نشست های هم اندیشی و مشاوره کارگاهی در شرکتها و کارخانجات و ادارات استان گیلان برگزار می گردد . محمد هرمزی معاون تعهدات تامین اجتماعی استان گیلان ، با اعلام این مطلب