برق ضربان زندگی/بکوشیم برق یارباشیم

برق ضربان زندگی/بکوشیم برق یارباشیم

جارستان؛📣 هم استانی عزیز : ⚡توجه و به کارگیری روش های ساده مدیریت مصرف  به خصوص در زمان های  پیک ، موجب بهره مندی همه از نعمت برق  در روزهای گرم تابستان خواهد شد. چند نکته در مورد روشهای صحیح خرید و استفاده از لوازم برقی مورد نیاز : ⏹️ استفاده از لوازم خانگی برقی