گسترش مراکز خصوصی در حال حاضر به نقطه قوتی در بهزیستی تبدیل شده

گسترش مراکز خصوصی در حال حاضر به نقطه قوتی در بهزیستی تبدیل شده

جارستان_ صبح روز سه شنبه شانزدهم مهرماه نشستی جهت نحوه جدید پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی با حضور مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد ، معاون امور توانبخشی آقای تکاملی ، صاحبین امتیاز و مسئولین فنی مراکز مزبور و به میزبانی معاونت امور توانبخشی در سالن اجتملاعات باغچه بان بهزیستی شهرستان رشت برگزار