ضرب و شتم کارمند بیمه توسط آقای مدیرکل!!

ضرب و شتم کارمند بیمه توسط آقای مدیرکل!!

پایگاه خبری تحلیلی جارستان /مدیرکل بیمه ایران استان اردبیل کارمند خدماتی خود را مورد ضرب و شتم قرار داد. به دنبال این اتفاق، مضروب از ناحیه گوش و سروصورت دچار آسیب شده بود به محض خروج از اتاق مدیرکل بر زمین افتاده و توسط همکارانش به یکی از بیمارستان های نزدیک منتقل می شود.