ضرورت تدوین مکانیزم پیشگیرانه در مباحث حقوقی

ضرورت تدوین مکانیزم پیشگیرانه در مباحث حقوقی

استاندار گیلان بر ضرورت تدوین مکانیزم پیشگیرانه در مباحث حقوقی تاکید کرد و ادامه داد : با تدوین ضوابط شفاف در قراردادهای الگویی در بخش های مختلف نظیر خرید و فروش مسکن و خودرو از بروز اختلاف در میان افراد پیشگیری کرد .