گیلان در تب و تاب سفر ایمن 

گیلان در تب و تاب سفر ایمن 

جارستان به نقل از ایسنا؛ سفر وگردشگری هماره مرهمی برای رنج آزردگی های روحی بشر بود تا اینکه کرونا روزگار را بر مداری چرخاند که ضرب آهنگ سفر کُند شد؛ اما امروز درگیلانی که نامش با گردشگری عجین شده و سفره فعالان گردش و گردشگری به زور ویروس رنگ و رو باخته است،تب و تاب