مقاومت آتش تنها کارگاه تنورسازی آستارا در برابر خاموشی

مقاومت آتش تنها کارگاه تنورسازی آستارا در برابر خاموشی

جارستان:ستون تنها کارگاه ساخت تنور سفالی در آستارا به قامت نحیف بانوی هنرمندی تکیه داده است تا با معرفی و عرضه این قبیل صنایع دستی به شهروندان و گردشگران، آتش کوره تولید ظروف سفال به خاموشی نگراید. ظروف سفالین از نخستین دوره های زندگی بشر با آب و گل انسان ها عجین بوده و به تناسب سیر