گردش در گیلان تعطیل!

گردش در گیلان تعطیل!

جارستان به نقل از ایرنا؛ نزدیک به یک سال است که ویروس ها به سان فیلم های معنا گرا، زمان از ما ربوده اند؛ کرونا حجم هوا را ابری تر ساخته و تحمل محدودیت ها را جبری تر؛ محدودیت های دو هفته ای اعمال شده و اینک تنها می توانیم بگوییم گردشگری در گیلان تعطیل