آوازه ای دیگر برای روستای جهانی گیلان

آوازه ای دیگر برای روستای جهانی گیلان

قاسم آباد رودسر با عنوان روستای جهانی چادرشب بافی از سوی شورای جهانی صنایع دستی ( World Crafts Council) ثبت جهانی شد و این بار از میان نم آهنگ کوبش تار و پود رنگ، نام سرور عباس پور – مادربزرگ گیلانی – در میان کار آفرینان برتر کشور آوازه ای دیگر برای این روستای جهانی