گردشگری پساکرونایی گیلان و چالش‌های پیشرو

گردشگری پساکرونایی گیلان و چالش‌های پیشرو

جارستان : پس از ۲ سال وقفه و سرمای کرونایی صنعت گردشگری، گیلان نوروز امسال با میزبان از حدود هشت میلیون مسافر بود بار دیگر به حرکت در مسیر اقتصاد گردشگری بازگشته است که البته این بازگشت نیازمند اصلاحات بسیاری برای توسعه این صنعت دارد. گیلان نیز همانند استانهای دیگر طی ۲ سال اخیر از