غربت بنای ایلخانی در منطقه جنگلی آستارا

غربت بنای ایلخانی در منطقه جنگلی آستارا

جارستان : با گذر از جاده اصلی، فرعی، روستایی و خاکی در آستارا در دل منطقه‌ای ساکت و جنگلی به بقعه‌ای متعلق به دوره ایلخانان می‌رسیم و سکوت موهوم این بنای تاریخی فریاد می‌زند که غبار غفلت و غربت نشسته بر آن، از نبود راه مناسب و باز نشدن پای گردشگران به محوطه بناست. براساس