شهر مرفه ضرورت توجه به حمل و نقل پایدار و مهار ترافیک

شهر مرفه ضرورت توجه به حمل و نقل پایدار و مهار ترافیک

جارستان:بخش عمده ای از بودجه حمل و نقل در شهرها و کلانشهرها برای زیرساختهای هزینه‌بر خودرویی سرمایه گذاری می شود که در نتیجه بخش بزرگی از جمعیت در شهرها را به یک عمر مالکیت پر هزینه خودرو محکوم می سازد و علاوه بر ناهنجاریهای زیست محیطی می تواند سبب اثرات سو اجتماعی و ایجاد مناطق