کمیته مشترک بیمه و درمان تامین اجتماعی بمنظور بررسی دغدغه ها و مشکلات جامعه بازنشستگان استان تشکیل شد .

کمیته مشترک بیمه و درمان تامین اجتماعی بمنظور بررسی دغدغه ها و مشکلات جامعه بازنشستگان استان تشکیل شد .

جارستان_ جمیل حق پرست مدیرکل ، دکتر محمدحسین شهدی نژاد مدیردرمان و اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گیلان تشکیل شد مهمترین دغدغه ها و مشکلات این قشر مورد نقد و بررسی قرار گرفت .   مدیرکل تامین اجتماعی گیلان دراین نشست اظهار داشت : در این رویکرد بدنبال تعامل و حل مسائل