آموزش های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ارتقای کارآیی کارکنان اثرگذار است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر رشت؛

آموزش های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در ارتقای کارآیی کارکنان اثرگذار است.

سید شمس شفیعی در اجلاس کمیته مدیران سرمایه انسانی کلانشهرهای کشور که به میزبانی رشت برگزار شد با اشاره به اینکه مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی را قلب مجموعه شهرداری می دانم اظهار کرد: تمرکز اصلی شورای ششم شهر رشت بر منابع انسانی است.