آموزش و پرورش ما سربلند است
وزیر آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش ما سربلند است

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه به فضل الهی آموزش و پرورش ما سربلند است، گفت: از ثمره آموزش و پرورش، امروز کشور مقتدر است.