دیدارجمعی از بازاریان رشت با رئیس شورای اسلامی/حضور دستفروشان موجب کسادی فعالیت مغازه داران شده است.

دیدارجمعی از بازاریان رشت با رئیس شورای اسلامی/حضور دستفروشان موجب کسادی فعالیت مغازه داران شده است.

شادرو با اذغان به اینکه پیاده راه فرهنگی آبروی شهر رشت است تصریح کرد: بازاریان نسبت به شهرشان تعصب دارند و نمی خواهیم از بازار رشت بعنوان یک مرکز درگیری یاد شود.وی با اشاره به اینکه بازاریان انگیزه فعالیت ندارند گفت: از شورای شهر تقاضا داریم برای ساماندهی دستفروشان چاره ای بیاندیشد و اجازه ندهند بازار رشت به سمت نابودی برود.