کریم خورسندی مژدهی؛اینبار به خبرنگاران اعتماد کنیم!

کریم خورسندی مژدهی؛اینبار به خبرنگاران اعتماد کنیم!

یادداشت-کریم خورسندی مژدهی جارستان؛معمولا رسم نیست در سرمقاله و یا یادداشت های روزنامه ها، مطبوعات و یا هر رسانه دیگری به جز عکس نگارنده تصویر دیگری به کار برده شود، اما در سرمقاله مهم امروز به دلیل اهمیت انتخابات شوراها از تصویری قدیمی که در آن اعضای شورای شهر رشت را در ۶۰ سال پیش نشان