قرنطینه ۱۳۹۸ روایت روزهای مواجهه با کرونا

قرنطینه ۱۳۹۸ روایت روزهای مواجهه با کرونا

جارستان به نقل از ایرنا؛ در روزهای سخت، ما به گفتن، به شنیدن، به نوشتن محتاجیم. روزمرگی‌هاتان را کلمه کنید. “ این دعوتی بود از سوی انجمن طرفداران توسعه انزلی برای آنان که در  خانه هاشان مانده بودند تا کرونا از پرسه در کوچه پس کوچه های شهر برای یافتن قربانی خسته شود. فراخوان به روزمره