مقابله با همنوایی کرونا و آنفلوآنزا؛ نیازمند همراهی مردم

مقابله با همنوایی کرونا و آنفلوآنزا؛ نیازمند همراهی مردم

جارستان به نقل از ایرنا – با شیوع انواع ویروس های تنفسی در پاییز و زمستان و دلواپسی های ناشی از ابتلا به این بیماری ها، شناسایی نوع ویروس در ابتدای بیماری برای تشخیص صحیح و درمان موثر آن و رعایت دستورالعمل های بهداشتی از سوی همگان اهمیت بسزایی دارد. همه ساله با آغاز فصل های