دلار به ۵۴ هزار تومان رسید!

دلار به ۵۴ هزار تومان رسید!

به دنبال التهابات هفته اخیر در منطقه، دلار سیر صعودی پیدا کرده بود اما با فروکش کردن تنش ها بین ایران و امریکا، دلار اکنون با روندی کاهشی مواجه است