شهردار رشت در جلسه با اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری ؛ – تاکید بر تقویت همکاریهای شهرداری ،اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری – لزوم افزایش تعامل شهرداری و اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای رفع چالشها

شهردار رشت در جلسه با اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری ؛ – تاکید بر تقویت همکاریهای شهرداری ،اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری – لزوم افزایش تعامل شهرداری و اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری برای رفع چالشها

جارستان : شهردار رشت ضمن تاکید بر تقویت همکاریهای دو جانبه شهرداری، اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: افزایش تعامل شهرداری و اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری ثمرات خیلی خوبی برای شهر دارد و موجب رفع چالشها می‌شود. ۱۴۰۰/۰۹/۱۴ شهردار رشت ضمن تاکید بر تقویت همکاریهای دو جانبه شهرداری، اعضای کانون کارشناسان رسمی دادگستری گفت: