آیا امکان کاندیداتوری اعضای شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟

آیا امکان کاندیداتوری اعضای شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد؟

یک مدرس حقوق اساسی دانشگاه تاکید کرد: نامزدی اعضای شورای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بنا به تصریح اصل (۱۳۱) قانون اساسی و حکم ماده (۳۷) قانون انتخابات ریاست جمهوری، منع قانونی دارد و رفع این موقعیت تعارض منافع، صرفا با استعفاء از سمت اصلی حاصل می شود.