کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا درمجلس: من از خدا میخواهم که نماینده نباشم/اگربیرون از مجلس باشم، درآمدم بیشتر است/چرا به نمایندگان بندکرده اید/هرکسی زندگی خودش را دارد

کاظم دلخوش، نماینده صومعه سرا درمجلس: من از خدا میخواهم که نماینده نباشم/اگربیرون از مجلس باشم، درآمدم بیشتر است/چرا به نمایندگان بندکرده اید/هرکسی زندگی خودش را دارد

کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وام مسکن در حال حاضر مخصوصاً برای جوانان جوابگو نیست. مسکن مهر بسیار به مردم کمک کرد و مسکن اجتماعی هم می‌تواند به مردم کمک کند. دولت باید تدبیری بیندیشد و از امکانات کشور استفاده کند که در این راستا می‌تواند زمین رایگان