چه کسی کاشف‌السلطنه را ترور کرد؟

چه کسی کاشف‌السلطنه را ترور کرد؟

فروردین ماه سال ۱۳۰۸ بود. کاشف‌السلطنه با تجهیرات و ماشین‌آلات چای، از بمبئی به بوشهر رسیده بود که آن اتفاق رخ داد. اتفاقی که با گذشت بیش از ۹۴ سال از وقوعش روشن نیست تصادف بود یا ترور.