اجرای طرح افزایش سبزینگی پیاده راه رشت توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

اجرای طرح افزایش سبزینگی پیاده راه رشت توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت

فاز ابتدایی این طرح درخیابان سعدی رشت اجرا گردید و در فازهای بعدی تمامی مسیرهای پیاده راه تحت پوشش این طرح جامع قرار خواهند گرفت، طرحی که به واقع از لحاظ بصری این بخش از شهر را از حالت خشکی و سختی خارج خواهد کرد و فضای دلنشین و مناسب تری را بوجود می آورد.