به خاطر حجاب دیگر فیلمی نمی‌سازم!
اصغر فرهادی:

به خاطر حجاب دیگر فیلمی نمی‌سازم!

اصغر فرهادی در گفت و گو با روزنامه فرانسوی لوموند روز یکشنبه 18 بهمن منتشر شد، او گفت به دلیل محدودیت های فعلی در ایران، دیگر قصد ندارد در ایران فیلم بسازد.