کارگزاری های تامین اجتماعی در تعمیم و گسترش پوشش های بیمه ای و توسعه خدمات نقشی موثر دارا هستند .

کارگزاری های تامین اجتماعی در تعمیم و گسترش پوشش های بیمه ای و توسعه خدمات نقشی موثر دارا هستند .

جارستان :در گزارشی از سوی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، آمار عملکرد کارگزاری های رسمی این مجموعه در سطح استان در نیمه نخست سالجاری منتشر گردید . در این گزارش که توسط روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان منتشر گردید ، آمده است : کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی بعنوان ابزاری کارآمد و