کارگاه آشنایی با مرگ مغزی و فرآیند اهدای عضو در بیمارستان رسالت ماسال برگزار شد

کارگاه آشنایی با مرگ مغزی و فرآیند اهدای عضو در بیمارستان رسالت ماسال برگزار شد

بیست و سومین کارگاه آشنایی مرگ مغزی و فرآیند اهدای عضو به همت بیمارستان رسالت ماسال، برگزار شد. جارستان_ به همت بیمارستان رسالت ماسال، بیست و سومین” کارگاه آشنایی با مرگ مغزی و فرآیند اهدای عضو، با همکاری واحد آموزش مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار شد. در این کارگاه