طرح مجلس برای ارائه کارت ملی به اتباع بیگانه

طرح مجلس برای ارائه کارت ملی به اتباع بیگانه

پایگاه خبری جارستان/محمدحسن آصفری”نایب رئیس کمسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس”در گفت وگو باایسنا، با تأکید بر ضرورت ساماندهی اتباع خارجی، گفت: این طرح مجلس برای اتباع بیگانه از ابتدای ورود به مرزهای کشور برنامه ریزی شده است. همچنین برای محل اسکان و استقرار، اشتغال، آموزش و درمان اتباع خارجی برنامه ریزی لازم صورت