پیشنهاد «درج نام مادر در کارت ملی» به کجا رسید؟

پیشنهاد «درج نام مادر در کارت ملی» به کجا رسید؟

جارستان به نقل از ایسنا؛ حدود پنج ماه پیش بود که معصومه ابتکار از  مکاتبه با وزیر کشور و درخواست درج نام «مادر» در کارت ملی خبر داد. درخواستی که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری آن را در راستای توجه دادن به لزوم تغییر رویکردها و نه هزینه تراشی می‌دانست؛ به گفته سخنگوی