کارتهای بازرگانی در گیلان پایش می شوند

کارتهای بازرگانی در گیلان پایش می شوند

سرپرست اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان با بیان اهمیت کارتهای بازرگانی بعنوان سند مهم تجاری از پایش نحوه استفاده از این کارت ها در استان خبر داد. جارستان_ محمد فیض : کارت بازرگانی یک سند مهم تجاری معتبرو تنها مجوز واردات و صادرات کالا  است؛ از اینرو بایستی در نحوه استفاده از این کارت ها