کاخ سفید: ۲۳۴ صفحه استشهاد از تقلب انتخاباتی داریم

کاخ سفید: ۲۳۴ صفحه استشهاد از تقلب انتخاباتی داریم

سخنگوی کاخ سفید در سخنانی گفت که ۲۳۴ صفحه استشهاد در دست دارند که به ادعای او اثبات می‌کند که “تقلب انتخاباتی” رخ داده است.او همچنین فهرستی از موارد جدید داشت که به گفته کمپین ترامپ، پوشش داده نشده‌اند. جارستان-رشت پرس،حضور “کایلی مک‌انانی”، سخنگوی کاخ سفید در برنامه فاکس‌نیوز یک روز پس از آن انجام