بازی ‌های المپیک گوشی تلفن سوز رکوردزنی چین در کنترل و نظارت بر ورزشکاران در المپیک

بازی ‌های المپیک گوشی تلفن سوز رکوردزنی چین در کنترل و نظارت بر ورزشکاران در المپیک

پیش از این، شرکت کنندگان در یک رویداد بزرگ ورزشی در ابعاد المپیک هرگز تا این اندازه تحت نظارت و کنترل دقیق از سوی یک حکومت قرار نگرفته بودند. حکومت چین در المپیک زمستانی کنونی سخت گیرانه‌ترین نظارت‌ها را بر ورزشکاران شرکت کننده اعمال می‌کند. یان ویلیامز خبرنگاری است که به سراسر چین سفر کرده