آن چه در چین باید درباره اش سکوت کرد: قاچاق انسان قاچاق عروس‌ها و دختران

آن چه در چین باید درباره اش سکوت کرد: قاچاق انسان قاچاق عروس‌ها و دختران

جارستان : گزارش‌های زیادی درباره باعث ناپدید شدن ده‌ها میلیون زن در چین وجود دارند. جمعیت‌شناسان تخمین می‌زنند که از هر پنج مرد چینی یک نفر شانسی برای پیدا کردن عروس چینی ندارد. حکومت چین در ظاهر از همه چیز مطلع است، اما در واقع در زیر پوست روستاها و مناطق توسعه نیافته‌تر چین اتفاقاتی