چگونه با آفت مگس میوه مدیترانه ای مقابله کنیم

چگونه با آفت مگس میوه مدیترانه ای مقابله کنیم

مدیرهماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی گیلان برای مبارزه و کنترل آفت مگس مدیترانه ای توصیه هایی به کشاورزان کرد. جارستان_ حمید منشی ­زاده: ردیابی آفت در مناطق مختلف، از طریق نصب تله ­های زرد چسبنده و جلب کننده درختان میوه، ممانعت از انتقال میوه های آلوده و از بین بردن آفت از طریق تهیه