خودکشیِ ۶ کارگرِ  یک کارخانه پتروشیمیِ چوار در اعتراض به اخراج!

خودکشیِ ۶ کارگرِ یک کارخانه پتروشیمیِ چوار در اعتراض به اخراج!

مدتی است که نامِ چوارِ با خودکشیِ کارگرانش تیتر رسانه‌ها می‌شود: محمد منصوری، علی محمد کریمی، آرش تبرک، حیدر محسنی و حالا هم جواد نوروزی و مصطفی عباسی. این‌ها اسامیِ شش کارگری است که در فاصله‌ی کمتر از دو سال دست به خودکشی زده‌اند.