چهارمین دوره اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور از آذر ماه سال جاری آغاز می شود

چهارمین دوره اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور از آذر ماه سال جاری آغاز می شود

مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آغاز دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور از آذر ماه سال جاری در استان گیلان همزمان با سراسر کشور خبر داد. جارستان_ زهره تیموری- مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  با اشاره به آغاز دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان های کشور از آذر